SKI024100000 : SKI024100000 Skylla-i 24/100 (1+1) 230VAC/45-65Hz

Skylla-i 24/100 (1+1) 230VAC/45-65Hz


Data Sheet (pdf)

Part #: SKI024100000

Qty: