SKI024100002 : SKI024100002 Skylla-i 24/100 (3) 230VAC/45-65Hz

Skylla-i 24/100 (3) 230VAC/45-65Hz


Data Sheet (pdf)

Part #: SKI024100002

Qty: