SPM010801210 : SPM010801210 Solar Panel 80W-12V MonoCrystalline New dim.

Solar Panel 80W-12V MonoCrystalline New dim.


Data Sheet (pdf)

Part #: SPM010801210

Qty: