SPP010801210 : SPP010801210 Solar Panel 80W-12V PolyCrystalline New dim.

Solar Panel 80W-12V PolyCrystalline New dim.


Data Sheet (pdf)

Part #: SPP010801210

Qty: