TEP 200-2412WIRCMF : TEP 200-2412WIRCMF TRACOPOWER 180 ? 240W Isolated DC-DC Converter Vin 8.5 ? 36 V dc Vout 12V dc I/O isolation 2250V dc

TRACOPOWER 180 ? 240W Isolated DC-DC Converter Vin 8.5 ? 36 V dc Vout 12V dc I/O isolation 2250V dc


.

Part #: TEP 200-2412WIRCMF

Qty: