TEP 200-7218WIRCMF : TEP 200-7218WIRCMF TRACOPOWER 180 ? 240W Isolated DC-DC Converter Vin 43 ? 160 V dc Vout 48V dc I/O isolation 2250V dc

TRACOPOWER 180 ? 240W Isolated DC-DC Converter Vin 43 ? 160 V dc Vout 48V dc I/O isolation 2250V dc


.

Part #: TEP 200-7218WIRCMF

Qty: