TMV 1215S : TMV 1215S TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 10.8 ? 13.2 V dc Vout 15V dc I/O isolation 3kV

TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 10.8 ? 13.2 V dc Vout 15V dc I/O isolation 3kV


.

Part #: TMV 1215S

Qty: