TSM2409S : TSM2409S TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 21.6 ? 26.4 V dc Vout 9V dc I/O isolation 1000V dc

TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 21.6 ? 26.4 V dc Vout 9V dc I/O isolation 1000V dc


.

Part #: TSM2409S

Qty: