TSM 1205S : TSM 1205S TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 10.8 ? 13.2 V dc Vout 5V dc I/O isolation 1000V dc

TRACOPOWER 1W Isolated DC-DC Converter Vin 10.8 ? 13.2 V dc Vout 5V dc I/O isolation 1000V dc


.

Part #: TSM 1205S

Qty: